festyn1.jpg

Rada Osiedla

Rada wybierana jest przez mieszkańców Osiedla. Radę tworZaproszenie na stronę www.osiedlelawica.plzy piętnaście osób, kadencja Rady trwa 4 lata.

Rada jest organem uchwałodawczym – podczas sesji, poprzez podejmowanie uchwał decyduje o sprawach należących do zakresu jej działania. Sesje Rady odbywają się co miesiąc, w pierwszy poniedziałek miesiąca.

Dyżury radnych, podczas których możliwe jest spotkanie z radnymi, odbywają się zawsze po sesji.

Do zadań Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Osiedla. Rada dba o zrównoważony rozwój całego obszaru Osiedla, uchwala plan wydatków Osiedla i propozycje do projektu budżetu Miasta. Rada informuje mieszkańców Osiedla o swojej działalności przez publiczne upowszechnianie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.

Rada powołuje Zarząd Osiedla który realizuje bieżące zadania Osiedla.
Do zadań Zarządu należy między innymi:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady;
 • wykonywanie uchwał Rady;
 • przygotowywanie projektu planu wydatków Osiedla;
 • realizacja uchwalonego planu wydatków Osiedla;
 • zarządzanie mieniem przekazanym Osiedlu;
 • zapewnienie obiegu informacji między organami Osiedla a mieszkańcami.

Radzie podlegają następujące działania Osiedla:

 • w zakresie funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej;
 • w obszarze lokalnych dróg, chodników i parkingów;
 • w zakresie oświaty, kultury, sportu, rekreacji;
 • dotyczące ładu przestrzennego;
 • związane z porządkiem i bezpieczeństwem;
 • dotyczące stanu środowiska, skwerów, zieleńców, parków;
 • związane z tworzeniem więzi lokalnych;
 • dotyczące dbałości o mienie Miasta;
 • w zakresie usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta.

Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez:

 1. wnioskowanie o ujęcie w budżecie Miasta zadań dotyczących obszaru Osiedla;
 2. ustalanie planu wydatków, z uwzględnieniem środków na utrzymanie zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć, oraz określanie sposobu wydatkowania środków wydzielonych w budżecie Miasta na realizację zadań Osiedla;
 3. ustalanie listy zadań w formie uchwały Rady;
 4. zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do zarządzania i korzystania;
 5. występowanie do Rady Miasta i Prezydenta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji zadań Miasta na obszarze Osiedla;
 6. zgłaszanie właściwym organom Miasta kandydatów – przedstawicieli Osiedla, na członków lub obserwatorów do następujących komisji:
  • konkursowych dla wyboru dyrektorów miejskich placówek działających na obszarze Osiedla (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów),
  • odbiorów robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Osiedla ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla,
  • powołanych przez organy Miasta w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym dotyczących Osiedla;
 7. opiniowanie:
  • projektów inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych Miasta dotyczących obszaru Osiedla,
  • działań dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarze Osiedla,
  • projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
  • projektów uchwał Rady Miasta w sprawach nadania nazw powstających ulic i placów na obszarze Osiedla lub zmiany nazw istniejących ulic i placów,
  • projektów zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Osiedla,
  • projektów zmiany przeznaczenia miejskich obiektów oświatowych, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji położonych na obszarze Osiedla,
  • zamiarów zbycia nieruchomości gruntowych oraz lokali użytkowych usytuowanych na obszarze Osiedla, będących własnością Miasta,
  • koncepcji projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Osiedla;
 8. opiniowanie na wniosek jednostek organizacyjnych Miasta sposobu i trybu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na obszarze Osiedla;
 9. wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta, Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta;
 10. zgłaszanie propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia na wykonanie zadań zlecanych przez Miasto ze środków ujętych w planie wydatków Osiedla;
 11. wnioskowanie do organów Miasta o wywołanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Osiedla oraz o dokonanie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta w części dotyczącej obszaru Osiedla;
 12. występowanie do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta o udzielenie informacji, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej, o prowadzonych postępowaniach administracyjnych z dziedziny ładu przestrzennego na obszarze Osiedla;
 13. współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy warunków ich życia;
 14. współdziałanie z organizacjami społecznymi, zawodowymi, stowarzyszeniami, spółdzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla.

Rada po rozeznaniu potrzeb Osiedla oraz uwzględniając możliwości realizacyjne, ustala w uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną Miasta, listy zadań, wskazując kolejność (hierarchię) ich realizacji w następujących dziedzinach (zadania powierzone):

 1. prace remontowe w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach;
 2. prace remontowe miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych (utwardzonych i nieutwardzonych) i gminnych – z wyłączeniem dróg gminnych należących do podstawowego układu komunikacyjnego Miasta;
 3. konserwacja miejskich zieleńców wraz z małą architekturą.

Zadania są realizowane w miarę posiadanych środków w następnym roku budżetowym przez właściwe jednostki organizacyjne Miasta.

> opracowano na podstawie Statutu Osiedla Ławica <