Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekun Zespół Dziennych Domów Pomocy

  Zakres podstawowych czynności: Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla uczestników Filii nr 2 "Klub Ogrody" Przygotowanie jadalni do wydania posiłków Dzielenie na porcje posiłków przygotowanych i dostarczanych przez firmę cateringową Pomoc podopiecznym przy spożywaniu posiłków (np. krojenie, rozdrabnianie) Nakrywanie, podawanie do stołów i zbieranie brudnych naczyń, mycie naczyń po posiłkach i ich wyparzanie w razie potrzeby Udzielanie pomocy w czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej i wyglądem zewnętrznym pensjonariuszy w razie potrzeby Udział w organizacji imprez okolicznościowych (pomoc w dekoracji pomieszczeń i przygotowywaniu poczęstunku, przygotowywanie napojów dla uczestników domu oraz gości) Składanie zapotrzebowania na środki czystości Dbanie o czystość i porządek pomieszczeń Właściwe eksploatowanie sprzętu w placówce ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu kuchennego Organizacja i prowadzenie zajęć kulinarnych Dbanie o ogród, taras i garaże (zamiatanie terenu wokół posesji).. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie o profilu ogólnym lub średnie zawodowe o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. - Wymagania pożądane: Doświadczenie na podobnym stanowisku. - Oferty należy składać do 2020-10-05

 2. Szkoła Podstawowa nr 1 poszukuje kandydatów na stanowisko główny księgowy

  Zakres podstawowych czynności: 1)   prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki -       budżetowej; - 2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; - 3)  kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem -      finansowym; - 4)  kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji -      gospodarczych i finansowych; - 5)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących -       prowadzenia rachunkowości, zakładowego   planu kont, polityki -       rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych; - 6)  opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki; - 7)  kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie -      przelewów; - 8)  dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym -      i finansowym dokumentów księgowych; - 9)  prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej; - 10)  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych; - 11)  wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska. - 12)  wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły -. - Wymagania obowiązkowe: 1)    posiadanie obywatelstwa polskiego, - 2)    posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego -       - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych   wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej  o kierunku: rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości. -   jest wpisana/y do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych - przepisów; -   posiadanie certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg - rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów; - 3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - 4)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego, - 5)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, - 6)    nieposzlakowana opinia, -. - Wymagania pożądane: 1)    doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych, - 2)    znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej -           Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku    dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, - 3)   biegła znajomość programów finansowo- księgowych  Progman        - 4)   samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista. -. - Oferty należy składać do 2020-10-05

 3. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Starszy administrator- Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub"

  Zakres podstawowych czynności: Obsługa administracyjna Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" (siedziba główna oraz filia). Komunikacja z rodzicami dzieci uczęszczających do placówki oraz instytucjami je kierującymi (MOPR, szkoły, poradnie psychologiczno - pedagogiczne i inne). Udział w obsłudze naboru uczestników zajęć prowadzonych w placówce. Współpraca z Centrum Usług Wspólnych w zakresie obsługi kadrowej i finansowo-księgowej. Opracowywanie, zbieranie, grupowanie i przekazywanie dokumentów finansowo-księgowych i kadrowych. Obsługa programów związanych z obsługą CUW (eDok, Progman i inne). Wysyłanie, przyjmowanie korespondencji papierowej i elektronicznej, rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej. Planowanie i realizacja zakupów towarów i usług dla Centrum. Udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania placówki. Zapewnienie standardów sanitarno-epidemiologicznych.. - Wymagania obowiązkowe: A) Wykształcenie średnie ogólne lub średnie branżowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań z opisu stanowiska i min. 6 lat stażu pracy      lub  B) wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań z opisu stanowiska i min. 3 lata stażu pracy, - Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel, Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo - wychowawczych, Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe . - Wymagania pożądane: Doświadczenie na podobnym stanowisku, Gotowość do podnoszenia kwalifikacji. - Oferty należy składać do 2020-10-05

 4. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu) poszukuje kandydatów na stanowisko Starszy rzemieślnik

  Zakres podstawowych czynności: 1. Kontrolowanie urządzeń technicznych działających w budynku warsztatów szkolnych. - 2. Systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie remontów bieżących zgłoszonych przez kierownika warsztatów szkolnych. - 3. Montaż nowego wyposażenia i urządzeń. - 4. Utrzymanie w porządku i czystości terenów szkolnych (koszenie trawy, zamiatanie, itp.) -. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. zawodowe -. - Wymagania pożądane: Umiejętność współpracy. -. - Oferty należy składać do 2020-10-21

 5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE

  Zakres podstawowych czynności - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, - monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, - dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań, - pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - udzielanie wsparcia klientowi wewnętrznemu, - wprowadzanie danych do programu dziedzinowego. -. - Wymagania obowiązkowe - Wykształcenie wyższe w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę -. - Wymagania pożądane - Umiejętność budowania sieci wsparcia adekwatnej do obszaru problemowego, - Umiejętność zastosowania specyficznych metod i narzędzi do pracy z określonym obszarem problemowym, - Wiedza z zakresu komunikacji i technik motywacji. -. - Oferty należy składać do 2020-09-30

 6. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Inwentaryzator - Koordynator Zespołu ds. Gromadzenia Zbiorów i Zasobów Bibliotecznych

  Zakres podstawowych czynności: Zadania wykonywane na w/w stanowisku - Prowadzenie magazynu Głównego Muzeum oraz nadzór nad magazynowaniem muzealiów przez kierowników Muzeum. Administrowanie i koordynowanie rozwoju inwentarza elektronicznego MUZEO. Koordynacja prawidłowego ewidencjonowania zbiorów przez osoby uprawnione. Koordynowanie i prowadzenie prac związanych z inwentaryzacją zbiorów Muzeum. Nadzór nad prawidłowością przebiegu inwentaryzacji zbiorów i ich koordynacja. Nadzór nad funkcjonowaniem i dostępem do magazynów zbiorów. Nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum. Sprawowanie nadzoru nad wewnętrznym i zewnętrznym ruchem muzealiów, oraz związaną     z tym dokumentacją. Nadzór nad  procedurą zakupów i przyjmowania darowizn muzealiów. Koordynacja kwerend kierowanych do Muzeum. Nadzór nad przestrzeganiem prawa autorskiego i praw pokrewnych w odniesieniu do zbiorów WMN i sporządzanie  umów licencyjnych. Koordynacja procesu konserwacji muzealiów. Koordynacja procesu digitalizacji muzealiów. Sporządzanie umów użyczenia, wypożyczenia i protokołów zdawczo- odbiorczych na podstawie danych przekazywanych  przez kierowników oddziałów lub instytucji zewnętrznych. Nadzorowanie ewidencjonowania i aktualizacji księgozbioru w katalogu Muzeum. Nadzorowanie udostępniania zbiorów bibliotecznych. Prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie czynności wykonywanych na tym stanowisku   w tym: inwentaryzacji, stanu zbiorów i digitalizacji.. - Wymagania obowiązkowe: Uprawnienia służące do wykonywania zadań - 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu historii, historii sztuki lub pokrewne, preferowana specjalizacja muzealna. - 2. Co najmniej 2 letnie doświadczenie pracy na porównywalnym stanowisku. - Wymagania stawiane przed kandydatem - Niezbędne - 1. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania i zabezpieczenia zbiorów. - 2. Doświadczenie w kierowaniu zespołem. - 3. Doświadczenie w realizacji projektów interdyscyplinarnych i wielowątkowych. - 4. Umiejętność budowania i wdrażania strategii działania w powierzonym zespole. - 5. Bardzo dobra organizacja pracy. - 6. Umiejętność prezentowania specyfiki pracy inwentaryzatora w sposób jasny i zwięzły. - 7. Umiejętność używania dostępnych i ogólnie stosowanych narzędzi komputerowych do codziennej pracy, a także umiejętność i gotowość uczenia się nowych technik komputerowych. - 8. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku. - 9. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach. - 10. Umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne. - 11. Niekaralność w zakresie specyfikacji stanowiska. -. - Wymagania pożądane: Pożądane - 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Inwentaryzatora lub w zespole Głównego Inwentaryzatora w Muzeum. - 2. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w zespole. - 3. Obsługa komputera (MS Office, Internet, programy dotyczące ewidencji zbiorów muzealnych), - 4. Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1. - Co oferujemy - 1. Praca w interdyscyplinarnym środowisku. - 2. zawodowych. Możliwość uczestnictwa w szkoleniach kierunkowych, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji - 3. Uczestnictwo w pracach nad nową siedzibą Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. -. - Oferty należy składać do 2020-10-09

 7. Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko DS. ROZLICZEŃ

  Zakres podstawowych czynności: rozliczanie wyegzekwowanych kwot i sporządzanie planów ich podziału współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w prowadzeniu egzekucji dekretowanie i archiwizowanie dokumentów księgowych telefoniczna obsługa klientów. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe doświadczenie w obszarze finansów lub księgowości  znajomość przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego w administracji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu. - Wymagania pożądane: wykształcenie ekonomiczne, administracyjne doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych doświadczenie w działach egzekucyjnych w administracji publicznej lub kancelariach komorniczych lub innych podmiotach gospodarczych. - Oferty należy składać do 2020-10-01

 8. Przedszkole Nr 74 im. Misia Uszatka poszukuje kandydatów na stanowisko 0,5 etatu specjalista ds. płac i kadr

  Zakres podstawowych czynności: Sporządzanie list płac pracowików Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS, Urzędu Skarbowego. Sporządzanie sprawozdań dot. wynagrodzeń do jednostek nadrzędnych, GUS Obsługa programu SIO, PABS Prowadzenie akt osobowych pracowników Sporządzannie dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, świadectwa pracy, dekrety itp.) Prowadzenie spraw kadrowych Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Obsługa programu Porgman KADRY, PŁACE, PRZELEWY, Obsługa programu Płatnik Obsługa iPKO. - Wymagania obowiązkowe: Obywatelstwo Polskie Zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych Wykształcenie  minimum średnie i co najmniej 5 lat praktyki lub wykształcenie wyższe i conajmniej 2 lata praktyki. - Wymagania pożądane: 1. Zaangażowanie w wykonywanie zadań - 2. Terminowość wykonywanych zadań - 3. Odpowiedzialność - 4. Rzetelność -. - Oferty należy składać do 2020-10-09

 9. Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Stefana Batorego poszukuje kandydatów na stanowisko Główny Księgowy

  Zakres podstawowych czynności: 1)   prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki -       budżetowej; - 2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; - 3)  kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem -      finansowym; - 4)  kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji -      gospodarczych i finansowych; - 5)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących -       prowadzenia rachunkowości, zakładowego   planu kont, polityki -       rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych; - 6)  opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki; - 7)  kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie -      przelewów; - 8)  dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym -      i finansowym dokumentów księgowych; - 9)  prowadzenie ewidencji finansowo - księgowej; - 10)  sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych; - 11)  wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska. - 12)  wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły -. - Wymagania obowiązkowe: 1)    posiadanie obywatelstwa polskiego, - 2)    posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego -       - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych   wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej  o kierunku: rachunkowość i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości. -   jest wpisana/y do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych - przepisów; -   posiadanie certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg - rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów; - 3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, - 4)    posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego, - 5)    brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, - 6)    nieposzlakowana opinia, -. - Wymagania pożądane: 1)    doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych, - 2)    znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej -           Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku    dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, - 3)   biegła znajomość programów finansowo- księgowych  Progman        - 4)   samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista. -. - Oferty należy składać do 2020-10-01

 10. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu

  Zakres podstawowych czynności: Opiniowanie projektów budowy i przebudowy w zakresie organizacji ruchu - dokonywanie oględzin w terenie. Inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu Przygotowywanie odpowiedzi na pisma związane z organizacją ruchu drogowego na ulicach miasta Konsultowanie spraw z innymi jednostkami. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie co najmniej średnie techniczne (preferowane wyższe: budownictwo drogowe, inżynieria ruchu) czynne prawo jazdy kat. B. - Wymagania pożądane:         Mile widziane - doświadczenie w pracy związanej z inżynierią/organizacją ruchu doświadczenie w jednostkach administracji publicznej znajomość prawa zamówień publicznych. - Oferty należy składać do 2020-10-02