Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami poszukuje kandydatów na stanowisko ds. projektów inwestycyjnych

  Zakres podstawowych czynności: proponowanie optymalnego sposobu zadysponowania i zagospodarowania nieruchomości po uprzedniej analizie uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy koordynowanie spraw związanych ze strategią gospodarowania nieruchomościami wskazywanie nieruchomości z zasobu nieruchomości na potrzeby innych podmiotów udział w projektach związanych z gospodarką nieruchomościami Poznania i Skarbu Państwa. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe na kierunkach: gospodarka przestrzenna, prawo, ekonomiczne albo wykształcenie wyższe na innych kierunkach i przynajmniej roczne doświadczeniem w zakresie gospodarowania nieruchomościami     znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego umiejętności analityczne. - Wymagania pożądane: studia podyplomowe z wyceny nieruchomości, zarządzania projektami doświadczenie w pracy w obszarze gospodarki nieruchomościami, wyceny nieruchomości, analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych, zarządzania projektami. - Oferty należy składać do 2021-03-14

 2. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. świadczeń dla uczniów

  Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie akt sprawy oraz sporządzanie projektów decyzji administracyjnych - i korespondencji  z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. -    Prowadzenie akt sprawy oraz sporządzanie projektów decyzji administracyjnych - i korespondencji z zakresu przyznawania Kart dla rodzin wielodzietnych. -    Udzielanie klientom informacji w zakresie realizowanych zadań. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej  (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość przepisów prawa - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania, -    Umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność efektywnego zarządzania czasem. -    Umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji z innymi współpracownikami. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność pracy pod presją czasu. -    Otwartość, komunikatywność, zdolności analityczne. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane - z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, politologia, polityka społeczna, socjologia i inne pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku pracownika samorządowego  (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2021-03-08

 3. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. obsługi klienta

  Zakres podstawowych czynności: -    Przyjmowanie wniosków i dokumentacji oraz obsługa klientów ubiegających się o świadczenia, a także prowadzenie dokumentacji w zakresie przyjmowania wniosków. -    Udzielanie klientom informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na temat świadczeń i procedur ich pozyskiwania w zakresie realizowanych zadań. -    Weryfikacja poprawności wniosków składanych przez klienta. -    Sporządzanie wezwań do klientów w celu usunięcia braków w składanej dokumentacji. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności rejestracja wniosków. -    Wydawanie prawidłowych druków niezbędnych do złożenia wniosku o świadczenia. -    Przeprowadzanie wywiadów: środowiskowego i alimentacyjnego. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie: średnie (administracyjne, ogólnokształcące). -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta i dokumentacji (minimum 6 miesięcy). -    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta. -    Otwartość, komunikatywność oraz świadomość standardów związanych z obsługą klientów. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. - o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne- w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start" oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. - Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami w zakresie obsługi klientów. -    Sumienność, otwartość na zmiany oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość języka migowego. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2021-03-08

 4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

  Zakres podstawowych czynności - diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania - przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR (lub jednostki zewnętrzne) postępowań administracyjnych - prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami, w tym w oparciu o kontrakt socjalny - udostępnianie usług społecznych osobom i rodzinom w celu przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej - prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk i wprowadzanie danych do programu komputerowego -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej - wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę -. - Wymagania pożądane - doświadczenie w pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej -. - Oferty należy składać do 2021-03-08

 5. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. organizacyjnych i sekretariatu

  Zakres podstawowych czynności - sporządzanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora oraz wniosków o nadanie upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Poznania, - prowadzenie rejestrów upoważnień i dokonywanie przeglądów ich ważności (zasadności), - odpowiedzi na pisma z zakresu działalności Centrum, - sporządzanie projektów zarządzeń i regulaminów, - prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz sporządzanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, - obsługa sekretariatu Dyrektora, a w szczególności bezpośrednia i telefoniczna obsługa klientów, - obsługa obiegu korespondencji, dokumentacji organizacyjnej, poczty elektronicznej i kalendarza spotkań w Centrum, - obsługa organizacyjna spotkań i zebrań, - prowadzenie ewidencji legitymacji służbowych, biletów MPK, - dbałość o prawidłowy wizerunek instytucji, zapewnienie zaopatrzenia sekretariatu w artykuły niezbędne do realizacji spotkań, zebrań, - współpraca z podmiotami, które realizują usługi i dostawy na rzecz Centrum. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie wyższe I stopnia. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta i dokumentacji , w tym rozpatrywanie skarg i reklamacji (minimum 6 miesięcy). -    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta. -    Otwartość, komunikatywność oraz świadomość standardów związanych z obsługą klientów. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. - o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne- w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uchwała Nr XLIX/863/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ,,Dobry start" oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. - Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe II stopnia na jednym z kierunków: prawo, administracja, komunikacja społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem sekretariatu/ recepcji / informacji (minimum 6 miesięcy). -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami w zakresie obsługi klientów. -    Sumienność, otwartość na zmiany oraz pełne zaangażowanie w wykonywanie zadań. -    Znajomość języka migowego. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2021-03-08

 6. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. realizacji świadczeń

  Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją wypłat świadczeń. -    Terminowe sporządzanie harmonogramów i list wypłat. -    Udzielenie klientom informacji na temat wypłat świadczeń. -    Wprowadzanie zmian do programu w zakresie: form płatności deklarowanych przez klientów, sporządzanie korekt błędnych numerów kont, kwot potrąceń z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe związane z obsługą dokumentacji finansowo-księgowej (minimum 6 miesięcy). -    Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność efektywnej organizacji pracy własnej i współpracy w Zespole. -    Umiejętność rozwiązywania problemów. -    Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. -    Samodzielność, rzetelność, sumienność -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Uchwała  w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: prawo, administracja,  bankowość, ekonomia, finanse i rachunkowość, politologia, polityka społeczna, socjologia  i inne pokrewne. -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej  (minimum 6 miesięcy). -    Umiejętność pracy w ramach procedur i zgodnie z wyznaczonymi standardami. -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.. - Oferty należy składać do 2021-03-07

 7. Poznańskie Centrum Świadczeń poszukuje kandydatów na stanowisko ds. windykacji

  Zakres podstawowych czynności: -    Prowadzenie spraw związanych z: przypisywaniem obciążeń w przypadku nienależnie pobranych świadczeń oraz przekazywaniem należności do egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. -    Prowadzenie spraw związanych z egzekwowaniem opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. -    Przygotowywanie projektów upomnień, tytułów wykonawczych i korespondencji. -    Prowadzenie monitoringu należności oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie. -    Obsługa klientów w zakresie realizowanych zadań związanych z należnościami i windykacją. -    Uzupełnianie bazy danych w zakresie realizowanych zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: -    Wykształcenie średnie. -    Doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej w obszarze windykacji (minimum 6 miesięcy). -    Umiejętność obsługi klienta i rozwiązywania problemów. -    Umiejętność efektywnego zarządzania czasem. -    Umiejętność pracy w zespole i budowania dobrych relacji ze współpracownikami. -    Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego. -    Umiejętność radzenia sobie ze stresem i umiejętność pracy pod presją czasu. -    Otwartość, komunikatywność oraz zdolności analityczne. -    Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. oraz akty wykonawcze do wyżej wskazanych ustaw. -    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. -. - Wymagania pożądane: -    Wykształcenie wyższe (prawo, administracja, politologia, polityka społeczna, socjologia, finanse publiczne i inne pokrewne). -    Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej (minimum 6 miesięcy). -    Znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz zadań statutowych Centrum. -. - Oferty należy składać do 2021-03-07

 8. Zarząd Dróg Miejskich poszukuje kandydatów na stanowisko ds. ewidencji dróg

  Zakres podstawowych czynności: Analiza ewidencji dróg i nadzór nad pozyskiwaniem danych Przygotowywanie projektów uchwał, w tym dot. kategoryzacji dróg Wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych Przygotowanie danych w formie elektronicznej, w tym prezentacji. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie co najmniej średnie techniczne - preferowane wyższe (budownictwo, geodezja itp.) umiejętność biegłego czytania map geodezyjnych doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej obsługa graficznych programów komputerowych do projektowania (w tym dróg). - Wymagania pożądane: prawo jazdy kat B - czynna umiejętność jazdy biegła obsługa komputera MS Office (Word, Excel) skrupulatność, umiejętności analityczne minimum podstawowa znajomość j. angielskiego. - Oferty należy składać do 2021-03-07

 9. Biuro Nadzoru Właścicielskiego poszukuje kandydatów na stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji oraz analiz prawnych

  Zakres podstawowych czynności: realizacja zadań związanych z przystępowaniem i występowaniem Miasta ze spółek, likwidacją spółek, obrotem akcjami i udziałami, podwyższaniem lub obniżaniem kapitału, dopłatami i dywidendą, współpracą przy restrukturyzacji, przekształceniach i likwidacjach spółek z udziałem Miasta opiniowanie założeń organizacyjno-prawnych dla nowych spółek prawa handlowego, które będą realizowały zadania własne i zlecone gminy opracowywanie pod względem formalno-prawnym koncepcji dokapitalizowania lub prywatyzacji spółek z udziałem Miasta oraz przekształceń własnościowych lub organizacyjnych takich spółek i miejskich jednostek organizacyjnych zabezpieczanie interesów Miasta w spółkach prawa handlowego, w tym m.in. prowadzenie dokumentacji, zwoływanie zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy i opiniowane spraw będących przedmiotem obrad, inicjowanie i udział w kontrolach, obsługa ewidencji spółek i ich dokumentacji w programie CONSORG, prowadzenia spraw Miasta w spółkach, które zaprzestały działalności statutowej prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Miasta w stowarzyszeniach, fundacjach i spółdzielniach sporządzanie wstępnej analizy prawnej projektów umów/statutów spółek, w których Miasto zamierza objąć udziały lub akcje oraz propozycji zmian innych aktów regulujących zasady funkcjonowania i kompetencje organów statutowych spółek z udziałem Miasta monitorowanie zmian w przepisach prawa i kompletowanie zbioru opinii prawnych. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe - prawo minimum 3-letni staż pracy znajomość regulacji prawnych dotyczących spółek prawa handlowego, w tym spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office. - Wymagania pożądane: doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego doświadczenie w sporządzaniu analiz/opinii prawnych z zakresu przepisów prawa handlowego na stanowiskach związanych z obsługa formalno-prawną organów spółek. - Oferty należy składać do 2021-03-15

 10. Zarząd Transportu Miejskiego poszukuje kandydatów na stanowisko sprzedawca biletów

  Zakres podstawowych czynności: Sprzedaż biletów papierowych podlegających kasowaniu oraz elektronicznych uprawniających do podróżowania środkami komunikacji miejskiej. Przyjmowanie wpłat z tytułu opłat dodatkowych i należności z nimi związanych - oraz opłat manipulacyjnych wraz z naliczaniem i przyjmowaniem odsetek - za nieterminowe wpłaty. Udzielanie Klientom informacji w zakresie taryfy biletowej, ulg, zwolnień i promocji. Przyjmowanie wniosków o wydanie karty PEKA.. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie średnie. Wiedza odnośnie funkcjonowania układu komunikacyjnego oraz taryfy biletowej ZTM. Umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu i zmian. Zdolność samodzielnego planowania pracy. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania.. - Wymagania pożądane: Kierunek wykształcenia - sprzedawca. Doświadczenie na stanowisku kasjera-sprzedawcy. 2 lata stażu pracy.. - Oferty należy składać do 2021-03-05