Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej

Oferty pracy w Urzędzie Miasta Poznania
Oferty pracy :: Biuletyn Informacji Publicznej
 1. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Opiekunka w żłobku

  Zakres podstawowych czynności: profesjonalna opieka nad dziećmi do lat 3, organizacja zajęć edukacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, realizacja programu opiekuńczo-edukacyjnego.. - Wymagania obowiązkowe:  Wykształcenie zgodne z art. 16 Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3: a) wykształcenie dające kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego - lub - b) ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza - lub - c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem oraz ukończone szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia) - lub - d) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, ukończone szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy (nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia) oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub odbyte 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe Brak pozbawienia, zawieszenia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej w stosunku do kandydata Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego lub zatwierdzonego przez sąd. - Wymagania pożądane: -Zdolności plastyczne, zdolności muzyczne, kreatywność w organizowaniu dzieciom czasu -. - Oferty należy składać do 2020-02-29

 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana III Sobieskiego;Przedszkole nr 191) poszukuje kandydatów na stanowisko pracownik administracyjny

  Zakres podstawowych czynności: załatwianie spraw dotyczących dzieci przedszkolnych, - wprowadzanie danych do programów SIO oraz PABS, - przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji akt spraw zgodnie z ramowymi ustaleniami podanymi przez Wydział Oświaty i Kuratorium, - pomoc przy prowadzeniu archiwum szkolnego, - przygotowywanie pism na polecenie dyrektora i wicedyrektora, - przygotowywanie statystyk i zestawień, w tym dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. -. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie minimum średnie, - sumienność, dokładność, odpowiedzialność, - dobra obsługa komputera, - umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy - preferowana znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa, - uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów, - mile widziane doświadczenie w pracy w placówce oświatowej. -. - Wymagania pożądane: Mile widziane: doświadczenie zawodowe, ukończenie specjalistycznej szkoły, posługiwanie się j. angielskiem. -. - Oferty należy składać do 2020-03-18

 3. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko stanowisko ds. projektowania urbanistycznego nr 10

  Zakres podstawowych czynności: Uczestnictwo w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także ich zmian oraz innych opracowań planistycznych. -. - Wymagania obowiązkowe: 1)    wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat lub tytuł inżyniera) na kierunku Architektura lub Gospodarka Przestrzenna; - 2)    dobra znajomość obsługi komputera; - 3)    umiejętność pracy w zespole. -. - Wymagania pożądane: 1)    umiejętność obsługi programów graficznych np. Arcgis, Photo Shop i programów do wizualizacji np. SketchUp; - 2)    komunikatywność; - 3)    umiejętność szybkiego uczenia się; - 4)    znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym. -. - Oferty należy składać do 2020-02-28

 4. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu (CKU, CKP, Szkoła Podstawowa dla Dorosłych, LOD, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds funduszy unijnych

  Zakres podstawowych czynności: -opracowywanie harmonogramów oraz budżetów realizacji przedsięwzięć projektowych -pilotaż od strony  organizacyjnej składanie dokumentacji do akceptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami -nadzór nad prawidłowym skompletowaniem dokumentacji projektowej -udział  w przetargach-nadzorowanie rozliczania projektow unijnych -. - Wymagania obowiązkowe: -wykształcenie wyższe - preferowane magisterskie ekonomiczne/ administracyjne -studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych -. - Wymagania pożądane: -szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych -co najmniej 3 letni staż pracy z zastosowaniem procedur w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych -dobra organizacja pracy -kontakt z klientem -samodzielność -odpowiedzialność -. - Oferty należy składać do 2020-04-30

 5. Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielny referent d/s kadr

  Zakres podstawowych czynności: Sporzadzanie umów pracownikom nowo przyjętym do pracy , wystawianie świadectw pracy.Rejestr zwolnień lekarskich, planowanie urlopów pracowniczych.Sporządzanie sprawozdań do instytucji współpracujących ze szkołą. Nadzór nad badaniami profilaktycznymi pracowników. Prowadzenie spraw zwiazanych z awansem zawodowym nauczycieli itp. - Terminowość w zakresie realizacji zadań. -. - Wymagania obowiązkowe: Znajomość Kodeksu Pracy , Karty Nauczyciela, Ustawy o pracownikach samorządowych itp. Znajomość obsługi programu :PROGMAN , PABS ,SIO ,znajomość pakietu MS-Office - Wymagane wykształcenie  - niezbędne średnie , pożądane wyższe - Doświadczenie zawodowe : średnie 5 lat w zawodzie - wyższe - 4 lata w zawodzie  wskazana praca w sferze budżetowej -. - Wymagania pożądane: Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, -brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - nieposzlakowana opinia -. - Oferty należy składać do 2020-03-03

 6. Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista ds. księgowości

  Zakres podstawowych czynności: sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym otrzymanych dokumentów finansowo-księgowych, rozliczanie podatku VAT kontrolowanie prawidłowego opisu merytorycznego faktur oraz klasyfikacji budżetowej, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych jednostek obsługiwanych przez CUW, prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych przez CUW, terminowe egzekwowanie należności poprzez wysyłanie do zalegających płatników wezwań i upomnień oraz naliczanie odsetek za zwłokę, dokonywanie uzgodnień miesięcznych kont analitycznych i syntetycznych oraz pozabilansowych, wystawianie faktur VAT sprzedaży, not księgowych, not odsetkowych, sporządzanie rejestrów VAT oraz deklaracji VAT w określonym terminie, przygotowywanie dyspozycji przekazania dochodów jednostek oraz podatku VAT należnemu US na konto Urzędu Miasta w Poznaniu, sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, sporządzanie innych niezbędnych sprawozdań i informacji, współudział w opracowaniu projektów planów finansowych CUW i jednostek obsługiwanych i sporządzanie propozycji ich korekt z udziałem Dyrektorów jednostek obsługiwanych, sporządzanie miesięcznej informacji o wykonaniu budżetu i przesyłanie do wiadomości jednostkom, przygotowanie zapotrzebowań na środki budżetowe składane przez Dyrektorów jednostek obsługiwanych przez  CUW, wystawianie potwierdzeń sald z kontrahentami w zakresie należności. - Wymagania obowiązkowe: Wykształcenie min. średnie ekonomiczne; mile widziane wyższe ekonomiczne Doświadczenie zawodowe min 3 lata w księgowości; mile widziane doświadczenie powyżej 3 lat w księgowości w obszarze oświaty Znajomość zagadnień rachunkowości Znajomość klasyfikacji budżetowe Znajomość MS OfficePosiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. - Wymagania pożądane: Doświadczenie w prowadzeniu księgowości jednostek oświatowych Znajomość programów: Progman i PABS. - Oferty należy składać do 2020-02-27

 7. Dom Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko Terapeuta ds. terapii zajęciowej

  Zakres podstawowych czynności: 1. Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, w tym rozbudzenie zainteresowań kulturalnych wśród mieszkańców, organizowanie różnorodnych form zajęć kulturalno -oświatowych i rekreacyjnych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami mieszkańców i potrzebami, prowadzenie zajęć muzycznych w zależności od potrzeb i zainteresowań mieszkańców. - 2. Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców Domu - 3. Umożliwienie zaspokojenia potrzeb kulturalnych - 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z społecznością lokalna, w tym nawiązanie kontaktów i utrzymywanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi (organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego, placówki kulturalno - oświatowe) w zakresie spraw dotyczących organizowania imprez kulturalno - oświatowych i rekreacyjnych. - 5. Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną - 6. Pomoc mieszkancom Domu w korzystaniu z biblioteki lub punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy - 7. Organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych oraz umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych - 8. Działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości -. - Wymagania obowiązkowe: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, nieposzlakowana opinia Wykształcenie wyższe, kierunkowe (terapia zajęciowa, nauki artystyczne, społeczne, humanistyczne) lub wykształcenie średnie i ukończona szkołą policealna  - terapeuta zajęciowy Doświadczenie w pracy  na podobnym stanowisku.. - Wymagania pożądane: Znajomość systemu Windows oraz pakietu Office. Badzo dobra umiejętność organizacji pracy w tym umiejętność pracy w zespole. Wysoka kultura osobista, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność. Wolontariat lub praktyki zawodowe w pracy z osobami starszymi. Kursy, szkolenia z zakresu: zachowań asertywnych, arteterapii, geriatrii, andragogiki, pomocy psychologicznej, treningi komunikacji interpersonalnej. Wykształcenie lub umiejętności muzyczne: śpiew, gra na instrumencie.. - Oferty należy składać do 2020-02-28

 8. Wydział Finansowy poszukuje kandydatów na stanowisko ds. podatków od nieruchomości

  Zakres podstawowych czynności: prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od nieruchomości osób prawnych, m.in.: sprawdzanie danych o nieruchomościach w elektronicznych księgach wieczystych prowadzenie i aktualizowanie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej aktualizowanie opracowywanie materiałów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na skutek złożonych odwołań/zażaleń podatników przygotowywanie doniesień karnych, skarbowych przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis współpraca z jednostkami miejskimi w sprawach dotyczących opodatkowania nieruchomości bezpośrednia i telefoniczna obsługa interesantów przygotowywanie danych do sprawozdań i planowania budżetu. - Wymagania obowiązkowe: wykształcenie wyższe minimum roczne doświadczenie w administracji publicznej na stanowiskach związanych - z prowadzeniem spraw finansowych lub w innych podmiotach w zakresie spraw podatkowych doświadczenie w obsłudze klienta w jednostkach administracji publicznej lub sektorze usług finansowych znajomość przepisów dotyczących podatku od nieruchomości i Ordynacji podatkowej . - Wymagania pożądane: wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawo studia podyplomowe z zakresu: podatków, finansów publicznych lub prawa administracyjnego praktyka w zakresie stosowania prawa podatkowego. - Oferty należy składać do 2020-03-08

 9. Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 poszukuje kandydatów na stanowisko specjalista ds płac w wym. 1/2 etatu

  Zakres podstawowych czynności: Prowadzenie  płac  i  dokumentacji  płacowej:  sporządzanie  sprawozdań  o wynagrodzeniach  dla  GUS, WO UM ; przygotowywanie  materiałów  dot. wysokości  dochodów  dla  potrzeb - emerytalnych;  sporządzanie  list  płac; przygotowywanie  zaświadczeń  o  zarobkach;  bieżąca  kontrola  wypłat  dodatków  do  wynagrodzenia; obliczanie  i  przygotowywanie  wypłat  zasiłków; przygotowywanie miesięcznych  deklaracji  do  ZUS, US;  naliczanie  i  rozliczanie  pobranych  zaliczek  na  podatek  dochodowy;  dokonywanie  całorocznego  obliczenia  należnego  podatku  dochodowego; sporządzanie  deklaracji  PIT; prowadzenie  kart  wynagrodzeń  pracowników; naliczanie regulacji i podwyżek; sporządzanie  sprawozdań  dla  jednostek  nadrzędnych; wykonywanie  innych  poleceń  dyrektora. -. - Wymagania obowiązkowe: Obywatelstwo  polskie;  wykształcenie  min. średnie  ekonomiczne;  5-cio  letni  staż  pracy;  pełna  zdolność  do  podejmowania  czynności  prawnych  i  korzystania  z  praw  publicznych; brak  prawomocnego  wyroku  skazującego  za  przestępstwa  przeciwko  mieniu, obrotowi  gospodarczemu  i  wiarygodności  dokumentów; dobra  znajomość  obsługi  komputera, w  tym  programów  PROGMAN  i  Płatnik; znajomość  przepisów  wynikających  z  Karty  Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz  innych  przepisów  podatkowych, płacowych  itp. -. - Wymagania pożądane: Dobra  organizacja  pracy, umiejętność  pracy  w  zespole, komunikatywność, rzetelność  i  samodzielność  w  działaniu. -. - Oferty należy składać do 2020-03-31

 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na stanowisko MŁODSZY ASYSTENT RODZINY

  Zakres podstawowych czynności - opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną i dzieckiem (wspieranie, informowanie, motywowanie, pomaganie) - wspieranie kobiet w ciąży i ich rodzin - podejmowanie działań interwencyjnych - prowadzenie dokumentacji pracy z rodziną - prowadzenie konsultacji z klientem wewnętrznym -. - Wymagania obowiązkowe - wykształcenie zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - znajomość ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rozeznanie w problematyce i zagrożeniach współczesnej rodziny - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej w zadaniowym systemie czasu pracy -. - Wymagania pożądane - 2 lata stażu pracy w obszarze opiekuńczo wychowawczym, z rodziną wieloproblemową -. - Oferty należy składać do 2020-02-24